Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings en betalings voorwaarden

Artikel 1.Aanbiedingen


1.1 Alle aanbiedingen van G.S.T. zijn vrijblijvend. Afbeeldingen,beschrijvingen,tekeningen,maten en gewichten hebben het karakter van een benaderde aanduiding en zijn niet bindend.
1.2 Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie en later mocht blijken dat deze informatie onvolledig is geweest is G.S.T.niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs.
1.3 Mocht uit de door G.S.T. gedane aanbieding een opdracht volgen dan is deze eerst bindend indien deze schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer G.S.T. met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
1.4 Bij kennelijke vergissingen in de offerte van G.S.T.wordt G.S.T. ontheven van leveringsplicht,zonder dat opdrachtgever schadevergoeding kan eisen.
1.5 G.S.T. behoudt zich het recht voor constructieve veranderingen aan te brengen voor zover deze de deugdelijkheid en goede werking niet schaden.

Artikel 2 Overeenkomst


2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de door G.S.T. gedane aanbieding schriftelijk is bevestigd dan wel wanneer G.S.T. met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
2.3 Bij het aangaan van een overeenkomst heeft G.S.T. het recht zekerheid te verlangen voor een geldelijke nakoming van de af te sluiten overeenkomst.Kan opdrachtgever die zekerheid niet verschaffen dan is G.S.T. gerechtigd een bankgarantie te vorderen ,de order te weigeren,of bij vooruitbetaling c.q. onder rembours te leveren.

Artikel 3 Levering en leveringstermijn

3.1 Wanneer G.S.T. de opdracht tot levering heeft aanvaard,wordt zij geacht hieraan geheel te hebben voldaan,zodra de goederen zijn afgeleverd op de tussen partijen overeengekomen plaats van levering.
3.2 Indien G.S.T. tengevolge van oorzaken buiten haar macht niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren,heeft G.S.T.het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten.
3.3 De door G.S.T. opgegeven leveringstermijn gaat in op de datum waarop alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig zijn,alsmede eventuele vergunningen,volledig door G.S.T. zijn ontvangen.
3.4 Indien vertraging in de levering ontstaat door omstandigheden buiten de schuld van G.S.T.,wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
3.5 De met opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn is in beginsel niet als fatale datum aan te merken.Overschrijding van de door G.S.T. toegezegde leveringstermijn geeft de opdrachtgever in beginsel geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 4.Bepalingen bij aanneming van werken

4.1 G.S.T. is bevoegd meerwerk aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2 Meerwerk zijn alle werkzaamheden en leveringen die G.S.T. heeft uitgevoerd buiten datgene wat in de overeenkomst is opgenomen.
4.3 Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend,evenals meer of minderwerk,zelfs ook indien zij niet schriftelijk is opgedragen.
4.4De termijn waarbinnen een werk moet worden gerealiseerd is een zo exact mogelijke raming.Voor hieruit voortkomende schade is G.S.T. in beginsel niet aansprakelijk .
4.5 Indien G.S.T. op zich heeft genomen de installaties of het materieel te monteren ,dan zijn in de door G.S.T. uit te voeren montagewerken niet begrepen de aan de montage verbonden bouwkundige werkzaamheden.Deze voor rekening van de opdrachtgever komende werkzaamheden, dienen zodra G.S.T.,in overleg met opdrachtgever,met de montagewerkzaamheden begint,zover gereed te zijn,dat de montage zonder onderbreking tijdens reguliere werktijden kan worden uitgevoerd c.q. verricht.
4.6 G.S.T. is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of stagnatieschaden van opdrachtgever,zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
4.7 Het werk wordt opgeleverd op het moment dat G.S.T. dit aan opdrachtgever mededeelt,dan wel wanneer opdrachtgever de installatie in gebruik heeft genomen.
4.8 Voor zover niet anders in de offerte of orderbevestiging is vermeld gelden de volgende termijnbetalingen:bij opdracht 20 % bij levering apparatuur 50% en bij oplevering 30%

Artikel 5. Risico bij reparatie

Bij G.S.T. in reparatie gegeven goederen zijn verzekerd. Bij schade of verlies zal door G.S.T. niet meer verschuldigd zijn dan dat bedrag dat G.S.T.ter zake van schade aan of verlies van de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen.
Met name zal een eventuele aftrek, nieuw van oud ,ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

Artikel 6 Uitbesteding van werk aan derden
Opdrachtgever machtigt G.S.T. om de opdracht ,hetzij gedeeltelijk of geheel,door een door G.S.T. aan te wijzen derde,op een door G.S.T. gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 7.Prijzen


7.1 Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW.

7.2 Montage -en installatie werkzaamheden zijn alleen in de prijs begrepen indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld.
7.3 Niet in de prijs begrepen verzendkosten en transportkosten.
7.4 Bij servicewerkzaamheden worden ,behalve bij clïenten die een servicecontract hebben afgesloten,voorrijkosten in rekening gebracht, terwijl daarnaast voor ritten buiten de provincie Groningen een kilometertoeslag geldt.
7.5 De door G.S.T. gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding of opdrachtbevestiging geldende prijzen van materialen ,hulpmaterialen en onderdelen ,lonen,sociale lasten,bepalingen en tarieven inzake omzet- en andere belastingen,invoerrechten en deviezenkoersen.Mochten hierin wijzigingen optreden, dan zal G.S.T. gerechtigd zijn,ook nadat de order door haar is geaccepteerd , de prijzen, voor zover deze daardoor beïnvloed zijn ,te herzien,ongeacht of gehele of gedeeltelijke betaling is ontvangen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

1.8 Op alle door G.S.T. verstrekte ontwerpen,afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt G.S.T. zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.Vermenigvuldiging,openbaarmaking alsmede ieder ander gebruik is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van G.S.T.
8.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen,afbeeldingen,tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van G.S.T. en dienen op verzoek van G.S.T. onverwijld geretourneerd te worden.

Artikel 9.Reclames

9.1 Aanmerkingen op de levering of op de montage van door G.S.T. geleverde of verrichte montagewerken moeten binnen een week na levering of montage door opdrachtgever schriftelijk aan G.S.T. worden bekend gemaakt.Voldoet opdrachtgever niet aan deze termijn dan vervalt elke vorm van reclame en zal betaling moeten plaatsvinden conform het in artikel 11 gestelde.
9.2 Onvolkomenheden, die het gebruik van het geleverde niet verhinderen,geven de opdrachtgever niet het recht de levering en betaling van het geleverde te weigeren.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Buitengewone omstandigheden,zoals stormschade en andere natuurrampen ,belemmering door derden,belemmering in het vervoer in het algemeen,geheel of gedeeltelijke werkstakingen,oproer,oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen ,uitsluitingen,verlies of beschadiging van goederen bij transport naar G.S.T.of naar opdrachtgever ,niet of niet tijdige leveringen van goederen door leveranciers van G.S.T.,ex en importverboden,gehele of gedeeltelijke mobilisatie,belemmerende maatregelen van enige overheid,brand,storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van G.S.T.,danwel in de middelen van vervoer van derden,het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen,leveren voor G.S.T.overmacht op,die G.S.T. ontheft van verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever en/of gebruiker enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
10.2 G.S.T.is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van G.S.T. om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten,respectievelijk te wijzigen ,totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 11.Betaling

11.1 Voor aanneming van werk gelden de betaaltermijnen zoals deze hierboven bij 4.8 zijn omschreven.
11.2 Alle betalingen dienen plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum op een door G.S.T. aan te wijzen bankrekening.
11.3 Indien G.S.T. het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen heeft ontvangen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.Vanaf de 15e dag na factuurdatum is rente verschuldigd op basis van1,25% per maand , waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Na 15 dagen is G.S.T. bevoegd de vordering via gerechtelijke incasso te doen laten plaatsvinden.
11.4 Alle kosten,ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering,zijn voor rekening van opdrachtgever.De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.
11.5 Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden blijven de goederen eigendom van G.S.T.
11.6 Wanneer G.S.T. goederen van opdrachtgever onder zich heeft kan G.S.T. deze goederen onder zich houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 G.S.T. is niet aansprakelijk voor de kosten ,schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven zijn.
b) Daden of nalatigheid van de opdrachtgever en/of gebruiker,zijn ondergeschikten,dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.
c) Nalatigheden van de opdrachtgever en/of gebruiker in het onderhoud van de geleverde zaken.
d) Beschadiging aan de geleverde zaken tengevolge mechanische,chemische en biologische invloeden van buitenaf.
e) Normale slijtage van de geleverde zaken tengevolge van het gebruik.
f) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12.2 G.S.T. is slechts aansprakelijk,voor zover de verzekering van G.S.T. dit dekt,dan wel tot maximaal de factuurwaarde; voor schade aan het werk,hulpstukken materiaal en materieel,alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van G.S.T. of van hen, die door G.S.T. te werk zijn gesteld voor de aan G.S.T. opgedragen werkzaamheden.


Artikel 13. Garantie

13.1 Indien niet anders overeengekomen verleent G.S.T. 12 maanden garantie op de door haar geleverde toestellen, alsmede werkzaamheden indien deze door G.S.T. zijn uitgevoerd,gerekend vanaf de dag waarop levering is geschied respectievelijk de montage is gereed gekomen.
13.2 De garantie omvat het kosteloos vervangen of repareren zulks uitsluitend ter beoordeling van G.S.T. van die onderdelen ,die uit hoofde van fabricage- of materiaalfouten gebreken vertonen.
13.3Verdere verplichtingen tot het geven van schadevergoedingen,van welke aard ook, worden door G.S.T.niet aanvaard ,terwijl de betalingsverplichtingen ,ongeacht of zich gebreken voordoen,onverminderd gehandhaafd blijven.

Artikel 14. Slotbepaling

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de door de wet bevoegde rechter.

De voorwaarden zijn gedeponeerd op 19 maart 2002 onder nummer 02075171
Kamer van Koophandel en fabrieken voor Groningen